Atatürk'ün 19 Mayıs İle İlgili Sözleri

Anasayfa »

  1. Özel Günler »
  2. 19 Mayıs »

Atatürk'ün 19 Mayıs İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ve yaşanan süreç içerisinde meydana gelen olaylar hakkında söylemiş olduğu tarihi sözleri (görüş ve düşünceleri).

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkması Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu olay ile Türk Millî Mücadelesi fiilen başlamış, bu tarihten sonraki süreç tam bir bağımsızlık mücadelesi şeklinde geçmiştir.

Atatürk, Türk Milletini haksızlık ve esarete karşı harekete geçirmiş, Millî Mücadelenin başarıya ulaşmasında millet gerçeğinden hareket ederek, davanın meşruluk kazanmasında, kuvvet bulmasında, başlıca rol oynamıştır.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ve genel durum ile ilgili olarak, Hatıralarında, Nutuk, Söylev ve Demeçlerinde geçen önemli sözleri

Atatürk, Ankara Halkevi'nde yaptığı bir konuşmasında, 19 Mayıs 1919 gününü ve Gençlik Marşı'nın tarihsel anlamını şu sözlerle değerlendirmişti: “Ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün, elimde hiç bir maddi kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milleti'nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milleti'ne güvenerek işe başladım. Samsun'dan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum... O kırık otomobil Anadolu içlerinde ilerlerken ben daima düşünür ve yaverime “Dağ Başını Duman Almış” marşını söyletirdim. Ben Türk ufuklarından bir gün behemahal bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. O marşı okutup tekrar ettirmekteki maksadım, Türk'ün bu güneşi doğunca, muvaffak olacağını anlatmaktı.” Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.II, s.284.

“Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da millî hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak... İşte İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da, Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar, bu karar olmuştur...Türk'ün haysiyeti ve gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa, mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklâl ya ölüm!” Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1989, s.1 vd.

Millî Mücadele'ye hazırlanan Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunduğu sıralarda, devletin içinde bulunduğu durumun muhâsebesini yapıyordu. Mondros Mütârekesi yapıldıktan hemen sonra İngilizlerin Türkler hakkındaki şikayetleri üzerine Anadolu'ya gönderilen Mustafa Kemal Paşa, bütün doğu illeri için Ordu Müfettişliği yetkisini de alıyordu. tarihî misyonunu yerine getirmek için önemli bir fırsat yakalayan Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezaretinden çıkarken şöyle diyordu, “Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum, tarif edemem. Nezaretten çıkarken, heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önünde geniş bir âlem, kanatlarını çırparak uçmağa hazırlanan bir kuş gibi idim”. Atatürk'ün Hatıraları, s.111.

Atatürk, Samsun'a çıkışından üç gün sonra, 22 Mayıs 1919'da, Ordu müfettişi olarak, Samsun'dan İstanbul'a gönderdiği raporda, “Millet, millî hakimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır” diyerek “millet” gerçeğini ortaya koymuştur. atam.gov.tr

Atatürk'ün milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık ve 19 Mayıs'ı bayram olarak armağan ettiği Türk gençliği ile ilgili sözleri

“Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyliyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakarlıkta bulundukça başarılı olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.” (1919)

“Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.” (1923)

“Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez” (1919)

“Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim” Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü, (1952): Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.II.Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara: s.76.

“Bir amaca doğru yürürken, kişisel düşünce ve çıkarları, bir tarafa bırakarak, el ele vermek icap eder; başarının sırrı budur. Unutulmamalıdır ki, bizlerin gerçek görevi toplumumuzun gelecekteki yüksek menfaatlerini sağlamaya çalışmaktır.” (1923)

“Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla, hemşireleriyle mücadeleyi kendisine ideal kabul etti. Biliyorsunuz ki, asırlarca meydana gelen mücadeleler ve bunların neticeleri olarak da büyük tarihi zaferler vardır. Fakat o zaferleri kazananlar kendi ideallerinin değil, şunun bunun hırsı peşinde kul köle olarak bulunmuşlardır. Halbuki milli mücadelede kişisel hırs değil, milli ideal, milli onur, gerçek etken olmuştur.” (1925)

“Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz.” (Nutuk)

“Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur.” 1927 (Nutuk I, S. 13-14)

“Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlâtlarından ibarettir. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” (21 Haziran 1922)

“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz.”

“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.”

“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.”

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*