Atatürk İnkılapları Nelerdir?

Anasayfa »

  1. Atatürk İnkılapları »
  2. Atatürk Makaleleri »

Atatürk İnkılapları Nelerdir?

Atatürk İnkılapları Cumhuriyet'in İlan edilmesinden önceki birkaç yılı ve Cumhuriyet'ten sonra 1933 yılına kadar yapılmış olan devrimleri ve yenilikleri kapsar.

Mustafa Kemal Atatürk'e göre yeni ismi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece yönetim şekli değişmemiştir. Artık bunda sonra yurttaşların hayatın her alanında daha medeni ve daha çağdaş şartlar altında yaşaması gerekmektedir ve bunun için Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendi gayretleri ile bir çok alanda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

Ekonomiden siyasi alana, toplumsal alandan, hukuğa kadar bir çok alanda köklü değişiklikler yapılmıştır. İşte sadece 10 yıl gibi kısa bir süreye sığdırılmış

Atatürk İnkılapları

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

* Saltanatın Kaldırılması

* Ankara'nın Başkent Olması

* Cumhuriyet'in İlan Edilmesi

* Çok Partili Siyasi Rejim Denemeleri

Siyasi alanda yapılan değişiklikler ile artık egemen güç bir hanedan ailesi, ya da topluluk olmaktan çıkarılmış, egemenlik kayıtsız şartsız milletin iradesine teslim edilmiştir. Siyasi alanda yapılan bir çok değişikliğin amacı tüm yurttaşların eşit şekilde seçme ve seçilme hakkını elde edebilmesi içindir.

Kültür ve Eğitim Hayatını Etkileyen İnkılaplar

* Medreselerin Kapatılması

* Öğretimin Birleştirilmesi (Kız ve erkeklerin aynı anda okuyabilme imkanı kazanması)

* Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun Çıkarılması (Devlet izni olmadan okul açmanın yasaklanması)

* Millet Mekteplerinin Açılması

* Harf Devrimi (Latin harflerin kullanılmaya başlanması)

* Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması

* Dil Devrimi

* Üniversite Reformu

Eğitim standartlarının çağdaş toplumlar düzeyine çıkarılması ve eğitimde kız erkek eşitliğinin sağlanabilmesi için bir çok adım atılmıştır. Aynı zamanda Avrupa medeniyetleri ile olan ilişkilerimizin daha iyi olabilmesi adına köklü bir dil ve harf devrimi yapılmıştır.

Sosyal Hayatı Kapsayan İnkılaplar

* Şapka ve Kıyafet İnkılâbı

* Lâkap ve Unvanların Kaldırılması

* Soyadı Kanunu

* Laiklik

* Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

* Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

* Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi

Sosyal hayatı kapsayan Atatürk Devrimleri tamamen dünyaya entegre çağdaş bir toplum yaratabilmek adına yapılmıştır. Bunda günlük hayatın en ince ayrıntısına kadar bir çok konuya dikkat edilmiştir.

Hukuk Sisteminde Yapılan İnkılaplar

* Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yazılı anayasası denebilir)

* Anayasanın Kabulü

* Şer'iyye Mahkemelerinin Kaldırılması

* Mecellenin Kaldırılması (Eski Osmanlı Kanunları)

* Türk Kanunu Medenisi'nin Yürürlüğe Girmesi

* Türk Ceza Kanunu'nun Kabul Edilmesi

Hukuk alanında yapılan değişikliklerin amacı, "kanun önünde her kim olursa olsun eşit şekilde yargılanır" ilkesine dayalı bir hukuk sistemi kurmak olmuştur.

Ticari Alanda Yapılan İnkılaplar

* İzmir İktisat Kongresi (1923)

* Aşar Vergisinin Kaldırılması (Köylülerden alınan 'luk vergi)

* Çiftçinin Özendirilmesi

* Örnek Çiftliklerin Kurulması

* Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması

* Kabotaj Kanunu

* Sanayi Teşvik Kanunu

* Toprak Reformu

* I. ve II. Kalkınma Planları

* Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması

* Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması

Zor yıllardan geçen ülkenin bir an önce kalkınması ve üretime geçmesi için özellikle tarım alanında köklü değişimler yapılmıştır. Ticarette herkesin eşit şartlar altında işlerini yürütebilmesi için bir çok yeni kanun çıkarılmıştır.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*