Atatürk İnkılapları

Atatürk ve Kadın adlı fotoğraf sergisi açıldı

Atatürk ve Kadın adlı fotoğraf sergisi, Kadın Aktivite Merkezi Seminer ve Sergi Salonunda ziyaretçilerle buluştu. Buca Belediyesi'nin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 75. Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Hanri Benazus'un Koleksiyonuna ait çok özel fotoğraflara yer veriliyor.

Atatürk'ten Bugüne Türk Kadınının Toplumdaki Yeri

Kuşadası ilçesinde "Atatürk'ten bugüne Türk kadınının toplumdaki yeri" konulu panel düzenlendi.Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi tarafından Derici Otel'de gerçekleştirilen panele ilgi büyüktü.

Türk Kadınının Kurtuluş Savaşına Katkıları Nelerdir?

1914-1918 yılları arasında yapılan Birinci Dünya Savaşı sonunda toprakları işgal edilen Türk milleti, düşmanı tamamen yurttan kovmak için Atatürk'ün önderliğinde dünyada emsali görülmemiş bir kurtuluş mücadelesine imza atmıştır. Sadece erkeğiyle değil kadınıyla da bu mücadelenin içerisinde yer alan Türk halkı, Anadolu'yu düşmandan temizleyene kadar amansız bir savaşın içerisine girmiş, bu uğurda kadın-erkek binlerce şehit vermiştir.

Kahraman Türk Kadını

Mustafa Kemal İstasyon'dan şehre doğru, bir süre yaya olarak yürüdü. O'nu görmek için sabahtan itibaren yolları dolduran Tarsus'luların arasından neşe ile selamlar vererek, ilerledi. O sırada ansızın bir olayla karşılaştı.

Atatürk'ün kadın erkek eşitliği ile ilgili anısı

Atatürk'ün kadın erkek eşitliği üzerine anısı. Atatürk ve kadın erkek eşitliği ile ilgili kısa bir anı.

Atatürk'ün Türk Kadını ve Kadın Hakları İle İlgili Özdeyişleri

Atatürk'ün Türk kadını ve kadın hakları ile ilgili sözleri

Kadın Haklarının Tanınması - Kadınlara Sağlanan Haklar

Atatürk, toplumun bir parçası olan kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu etmiştir.

İlk ve Orta Öğrenimdeki Gelişmeler

Cumhuriyetten önce sıbyan mektepleri ile iptidai mekteplerde yapılan ilköğretim, istenilen amacı gerçekleştiremiyordu. Zira, 1920'lerde okuma yazma bilenlerin oranının %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Eğitimde Birlik: Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Uygulamaları

Cumhuriyetin ilanı sonrasında gerçekleştirilen inkılaplar arazsında eğitimdeki gelişmeler önemli bir yere sahiptir. Osmanlı'dan devralınan eğitim sistemi Cumhuriyetin ilkeleri ile bağdaşmamaktaydı.

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları

Milli Mücadele hareketinin başarıyla sonuçlanmasından sonra Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı isteyen Atatürk, bu amacını gerçekleştirmek için ülkede köklü inkılap hareketlerine girişti. Bu hareketleri engelleyecek her şeyin ortadan kaldırıldığı bu dönemde, hedef alınan ana düşünce milli, çağdaş ve laik bir toplum meydana getirmekti.

Cumhuriyet Öncesi Eğitim Sistemi

Eğitim, pek çok tanımı yapılabilen bir kavramdır. Hedefi ve konusu insan olan eğitim, kısaca insan yetiştirme sanatı olarak ifade edilebilir. Bu ise, ancak sistemli bir eğitim sayesinde gerçekleşir. Zira, kişilerin toplum içinde sürekli değişen hayata hazırlanması ve bir ülkenin kalkınması için gerekli olan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında önemi büyük olan eğitimin, ayrıca kültür ve medeniyetin gelişmesinde ve nesilden nesile aktarılmasındaki rolü tartışılmaz.

Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün ilkelerinin kendi ifadeleri ile tanımlarını ve içeriklerini bulabilirsiniz. Ayrıca ilkeleri içinde özdeyişleri de yer almaktadır.

Atatürk İnkılapları Nelerdir?

Atatürk İnkılapları Cumhuriyet'in İlan edilmesinden önceki birkaç yılı ve Cumhuriyet'ten sonra 1933 yılına kadar yapılmış olan devrimleri ve yenilikleri kapsar.

Atatürk ilkeleri Temel ilkeler Nelerdir?

Atatürk ilkeleri, Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlerin temeli, esasını oluşturan fikir ve görüşlerin en temel, en sade şekilde dışa vurulmuş halidir diyebiliriz. Temel Atatürk İlkeleri'nin amacı bütün bir toplumun refahını ve yaşan standartlarını yükselterek çağdaş medeniyetler düzeyinin de üzerine çıkarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet tam bağımsız be bir bütün olarak kalması için taviz verilemeyecek olan ilkeler bütünü diyerek de adlandırmak mümkündür.

Atatürk ilkeleri Bütünleyici İlkeler Nelerdir ?

Atatürk'ün Temel İlkeleri'nin (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik, İnkılapçılık) yaşayabilmesi Bütünleyici İlkeler olmadan düşünülemez. Bütünleyici ilkeleri, 6 temel ilkenin birer birer ele alınmasında düşünce sistemini tamamlayan ilkeler olarak görebiliriz.