İnkilap Tarihi

Zararlı Cemiyetler: Mavri Mira

1919 yılında kurulmuş olan Mavri Mira cemiyeti Trakya, İstanbul, Batı ve Orta Anadolu'da Bizans İmparatorluğunu kurma amacını taşımakta olup, bu amaç için İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Kırklareli civarında yaşayan Rumların örgütlenmesi, silahlanması ve çeteler oluşturulması, mitingler ve propagandalar yapılması görevini üstlenmiştir.

Zararlı Cemiyetler: Filik-i Eterya ve Etnik-i Eterya

Filik-i Eterya (Dostluk Cemiyeti), 1814 yılında Odesa'da çoğunlukla Karadeniz limanları ve Rusya'daki Yunanlı aydınlardan oluşan gizli bir cemiyet olarak kurulmuştur.

Zararlı Cemiyetler: Rumlar ve Cemiyetleri

Osmanlı Devleti idaresi altında yaşayan ve Ortodoks dinine mensup insanların bağlı bulunduğu Rum Patrikliği İstanbul'un fethinden itibaren varlığını yeniden tesis ederek Osmanlı padişahının koruyuculuğu altında sadece dini değil idari anlamda ve yine sadece Rumların değil tüm Ortodoksların lideri olmuştur. (1)

Zararlı Cemiyetler: Azınlıkların Faaliyetleri ve Cemiyetleri (1)

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Osmanlı idaresi altında yaşayan azınlıklar, başlıca Rumlar ve Ermeniler, İtilaf devletlerinin Anadolu'yu işgaline yardım ederken, yine onların destekleriyle, kendi milli devletlerini kurmayı hedeflemişler, bu doğrultuda kurdukları cemiyetlerle Anadolu'nun farklı yerlerinde Müslüman Türklere karşı silahlı faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Milli Cemiyetler: Güney Kafkas Teşkilat-ı Milli Şura ve Milli İslam Şurası

Mondros Mütarekesi sonrası mütareke gereği Osmanlı ordusu Kafkasları boşaltıp, 1914 yılında sınırlarına çekilmek zorunda kalınca bölge Türkleri Ermeni istilasına karşı koymak üzere Wilson Prensiplerine göre 5 Kasım 1918'de Kars'ta Milli İslam Şurası adıyla bir milli siyasi teşkilat kurdular. Bunlar bölgede şubeler açtılar.

Milli Cemiyetler: Kilikyalılar Cemiyeti

1916 yılı sonlarında İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyet yayın yoluyla işgale ve Kilikya-Ermenistan'ı kurulmasına karşı mücadele etmiş ve bölgenin Türklüğünü ispat için yine yayım yoluyla propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur.

Milli Cemiyetler: Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Karadeniz kıyılarında bir Pontus Rum Devleti kurma girişimleri üzerine, Trabzon Vilayeti'nin ayrılmamasını sağlamak ve bölgenin büyük çoğunluğu bakımından Türk ve Müslüman olduğunu gösteren yayımlarda bulunarak, dünya Kamuoyunu aydınlatmak gayesiyle, Şubat 1919'da kurulmuştur.

Milli Cemiyetler: Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Mondros Mütarekesi ile Doğu vilayetlerinin Ermenilere verileceğinin anlaşılması üzerine, Erzurumlu Raif Hocanın girişimleri sonucunda Diyarbakırlı Süleyman Nazif'in de katkılarıyla 2 Aralık 1918'de İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyet Türkçe ve Fransızca gazete çıkararak Doğu illerinin Türklüğünü müdafaa etmiş, burada Ermenileri hiçbir zaman çoğunluk teşkil etmeyip, Türklerin sayesinde zengin ve müreffeh bir azınlık olarak yaşadıklarını delilleriyle ortaya koymaya çalışmıştır.

Milli Cemiyetler: İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

26 Aralık 1918'de Nurettin Paşa'nın gayretleri sonucu kurulmuştur. İzmir'e yönelik Rum iddialarına karşı ve memlekette büyük bir çoğunluk teşkil eden Türklerin haklarını ikna edici delillerle savunmak gayesiyle faaliyet göstermiştir.

Milli Cemiyetler: Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi

2 Aralık 1918'de Edirne'de kurulmuştur. Bu cemiyet Rumların bölgede yaptıkları aşırı taşkınlıklara, Yunan istilası ve hazırlığına karşı direnme ve cevap vermek gayesiyle, Trakya'nın ırk, kültür, ekonomi ve tarih bakımından Türklere ait olduğunu tarihi vesikalarla tespit etmek ve Türklerin gizli savunma gücünü artırmak için çalışıyordu.

Atatürk'ün Cenaze Töreni

Atatürk'ün cenaze törenini anlatan kısa bir yazı.

Atatürk'ten Sonraki Cumhurbaşkanı

Atatürk'ün vefatından sonra kimin cumhurbaşkanı olduğunu anlatan bir yazı...

Hatay'ın Anavatana Katılması

Atatürk'ün hasta yatağında Hatay sorununa nasıl çözümler getirdiğini anlatan kısa bir yazı...

Atatürk 29 Ekim 1923 'te Ne ilan Etti?

Cumhuriyet millet tarafından seçilen ve bir meclise dayanan başında da cumhurbaşkanı olan siyasi bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde cumhuriyetin bir ortak yanı, babadan oğula devredilemez ve miras kalamaz. Bu yönünden dolayı pek çok ülke cumhuriyet yönetim biçimini benimsedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tarihi

29 Ekim 1923 senesinde ülkemizde Cumhuriyet rejimi ilan edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı o günden beri ülkemizde milli bayram olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından önce Osmanlı İmparatorluğu olarak ismi geçiyordu.